Ammarfjället

Omfattning:
37 lägenheter, (hyresrätter)

Plats:
Traneberg, Stockholm

Byggherre:
HSB Stockholm

Skede:
Färdigställt sommaren 2020

Medverkande:
Malin Amneby, Denise Hanna Kassab

Beskrivning

I Stockholms första småhusstad, beläget i Traneberg, ligger två nya små lameller med totalt 37 lägenheter inkilade i slänten mellan två lamellhus från 1960-talet. Hela stadsdelen är klassad som kulturhistoriskt värdefull. Ammarfjällets 60-talshus har grön klassning vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen är särskilt värdefull ur både ett historiskt och kulturhistoriskt perspektiv, liksom ur miljömässig och konstnärlig synpunkt. Stora delar av övrig närliggande bebyggelse är också både grön- och gulklassad. De nya bostadsvolymerna är väl anpassade till den kulturhistoriska miljön.

Husen är placerade med gavlarna ut mot Margretelundsvägen, och blickar ut över den gröna öppna parken, den så kallade Tranebergsängen från 1912. Betraktat från parken reser sig bostadshusen sju fulla våningar över Margretelundsvägen, medan de mäter fyra respektive fem våningar från den ovanliggande Bergsringen och Kinnekullevägen. På så vis anpassas de i skala till närliggande befintlig bebyggelse och omgivning. Enligt detaljplanens intentioner smälter husen in i området genom bland annat sina putsade fasader i ljus varm kulör, sadeltak, grunda balkonger och tydligt markerade uppglasade entréer mot gatan – Allt för att tillsammans med befintlig bebyggelse bilda en tydlig helhet i den värdefulla stadsmiljön.